json接口配置 自己结合前面的配置说明 配置成为自己的接口

{
 "spider":"http://  .jar;md5;*****", #jar配置

 "wallpaper":"http://www.kf666888.cn/api/tvbox/img",
 "lives":[   ],#直播配置

 "sites":[
#对接CMS和源配置   

 ],

"parses":[
{"name":"聚合","type":3,"url":"Demo","header":{"User-Agent":"Mozilla/5.0"}},
//{"name":"Json并发","type":2,"url":"Parallel","header":{"User-Agent":"Mozilla/5.0"}},
{"name":"轮询","type":2,"url":"Sequence","header":{"User-Agent":"Mozilla/5.0"}},
{"name": "Web聚合","type": 3,"url": "Web"},
#type1聚合.并发.轮询
#解析配置 ],
"flags":["youku","qq","iqiyi","qiyi","letv","sohu","tudou","pptv","mgtv","wasu","bilibili","renrenmi","ltnb","rx","SLYS4k","BYGA","BYGB","luanzi","dxzy","QEYSS","aliyun","AliS","122","chuangying","CL4K","xfyun","wuduzy","wasu","bilibili","kuying -you","YuMi-vip","douyin","renrenmi","xmm","xigua","m1905","funshion","优酷","芒果","腾讯","爱奇艺","奇艺","哔哩哔哩","哔哩","西瓜视频","腾讯视频","奇艺视频","优酷视频","芒果视频","乐视视频"], #解析调解的播放器配置
 "ijk":[
  {"group":"软解码","options":[
   {"category":4,"name":"opensles","value":"0"},
   {"category":4,"name":"overlay-format","value":"842225234"},
   {"category":4,"name":"framedrop","value":"1"},
   {"category":4,"name":"soundtouch","value":"1"},
   {"category":4,"name":"start-on-prepared","value":"1"},
   {"category":1,"name":"http-detect-range-support","value":"0"},
   {"category":1,"name":"fflags","value":"fastseek"},
   {"category":2,"name":"skip_loop_filter","value":"48"},
   {"category":4,"name":"reconnect","value":"1"},
   {"category":4,"name":"enable-accurate-seek","value":"0"},
   {"category":4,"name":"mediacodec","value":"0"},
   {"category":4,"name":"mediacodec-auto-rotate","value":"0"},
   {"category":4,"name":"mediacodec-handle-resolution-change","value":"0"},
   {"category":4,"name":"mediacodec-hevc","value":"0"},
   {"category":1,"name":"dns_cache_timeout","value":"600000000"}
  ]},
  {"group":"硬解码","options":[
   {"category":4,"name":"opensles","value":"0"},
   {"category":4,"name":"overlay-format","value":"842225234"},
   {"category":4,"name":"framedrop","value":"1"},
   {"category":4,"name":"soundtouch","value":"1"},
   {"category":4,"name":"start-on-prepared","value":"1"},
   {"category":1,"name":"http-detect-range-support","value":"0"},
   {"category":1,"name":"fflags","value":"fastseek"},
   {"category":2,"name":"skip_loop_filter","value":"48"},
   {"category":4,"name":"reconnect","value":"1"},
   {"category":4,"name":"enable-accurate-seek","value":"0"},
   {"category":4,"name":"mediacodec","value":"1"},
   {"category":4,"name":"mediacodec-auto-rotate","value":"1"},
   {"category":4,"name":"mediacodec-handle-resolution-change","value":"1"},
   {"category":4,"name":"mediacodec-hevc","value":"1"},
   {"category":1,"name":"dns_cache_timeout","value":"600000000"}
  ]}
 ],
 "ads":["mimg.0c1q0l.cn","www.googletagmanager.com","www.google-analytics.com","mc.usihnbcq.cn","mg.g1mm3d.cn","mscs.svaeuzh.cn","cnzz.hhttm.top","tp.vinuxhome.com","cnzz.mmstat.com","www.baihuillq.com","s23.cnzz.com","z3.cnzz.com","c.cnzz.com","stj.v1vo.top","z12.cnzz.com","img.mosflower.cn","tips.gamevvip.com","ehwe.yhdtns.com","xdn.cqqc3.com","www.jixunkyy.cn","sp.chemacid.cn","hm.baidu.com","s9.cnzz.com","z6.cnzz.com","um.cavuc.com","mav.mavuz.com","wofwk.aoidf3.com","z5.cnzz.com","xc.hubeijieshikj.cn","tj.tianwenhu.com","xg.gars57.cn","k.jinxiuzhilv.com","cdn.bootcss.com","ppl.xunzhuo123.com","xomk.jiangjunmh.top","img.xunzhuo123.com","z1.cnzz.com","s13.cnzz.com","xg.huataisangao.cn","z7.cnzz.com","xg.huataisangao.cn","z2.cnzz.com","s96.cnzz.com","q11.cnzz.com","thy.dacedsfa.cn","xg.whsbpw.cn","s19.cnzz.com","z8.cnzz.com","s4.cnzz.com","f5w.as12df.top","ae01.alicdn.com","www.92424.cn","k.wudejia.com","vivovip.mmszxc.top","qiu.xixiqiu.com","cdnjs.hnfenxun.com","cms.qdwght.com"]
}
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享